Regulamin

Regulamin YOUTUBEVIEWS.PL

I Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu youtubeviews.pl, zwanego dalej „Serwisem”, usług, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 2. Właścicielem Serwisu youtubeviews.pl świadczący usługi, o których mowa w § 5 ust. 1, jest YouTubeViews zwany dalej „Usługodawcą”.

§ 3. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu są następujące:

  1. komputer PC z procesorem klasy Pentium 1 Ghz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo
  2. komputer Mac z procesorem klasy Intel 867 Mhz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym MAC OS X oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript
   i plików cookie.

  2. Do korzystania z usług wymagane jest ponadto posiadanie konta w systemie PayPal, umożliwiającego dokonywanie płatności za usługi.

  § 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lub osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  2. promocji youtube – należy przez to rozumieć usługę polegającą na promowaniu przez Usługodawcę kanału lub poszczególnych materiałów filmowych, znajdujących się pod podanymi przez Klienta adresami URL w serwisie youtube.com, poprzez zapewnienie zwiększenia ilości wyświetleń, przyznanych ocen lub zamieszczonych komentarzy, w liczbie określonej w zamówionym przez Klienta pakiecie;
  3. promocji facebook – należy przez to rozumieć usługę polegająca na promowaniu przez Usługodawcę strony fanpage znajdującej się pod podanym przez Klienta adresem URL w serwisie facebook.com, poprzez zapewnienie zwiększenia ilości fanów, w liczbie określonej w zamówionym przez Klienta pakiecie;
  4. promocji myspace – należy przez to rozumieć usługę polegająca na promowaniu przez Usługodawcę profilu Klienta znajdującego się pod podanym przez Klienta adresem URL w serwisie myspace.com, poprzez zapewnienie zwiększenia ilości odtworzeń utworów lub wyświetleń profilu, w liczbie określonej w zamówionym przez Klienta pakiecie;
  5. promocji video – należy przez to rozumieć usługę polegająca na promowaniu przez Usługodawcę materiałów wideo znajdujących się pod podanymi przez Klienta adresami URL, w szczególności serwisach vimeo.com, break.com, dailymotion.com, aol.com, metacafe.com, spike.com, viddler.com, yahoo.com, poprzez zapewnienie zwiększenia ilości odtworzeń materiałów wideo, w liczbie określonej w zamówionym przez Klienta pakiecie;
  6. promocji strony WWW – należy przez to rozumieć usługę polegająca na promowaniu przez Usługodawcę strony WWW znajdującej się pod podanym przez Klienta adresem URL, poprzez zapewnienie zwiększenia ilości odwiedzin, w liczbie określonej w zamówionym przez Klienta pakiecie;
  7. promocji social bookmarking – należy przez to rozumieć usługę polegająca na promowaniu przez Usługodawcę strony WWW znajdującej się pod podanym przez Klienta adresie URL, poprzez dodanie odnośników do strony WWW wraz z przypisanymi do nich słowami kluczowymi, w serwisach social bookmarking, w szczególności w serwisach digg.com, reddit.com, w liczbie określonej w zamówionym przez Klienta pakiecie;
  8. promocji SoundClick – należy przez to rozumieć usługę polegająca na promowaniu przez Usługodawcę profilu Klienta znajdującego się pod podanym przez Klienta adresem URL w serwisie myspace.com, poprzez zapewnienie zwiększenia ilości odtworzeń utworów lub wyświetleń profilu, w liczbie określonej w zamówionym przez Klienta pakiecie;
  9. pakiecie – należy przez to rozumieć liczbę odtworzeń, wyświetleń, ocen, komentarzy lub fanów, zakupionych przez Klienta w ramach jednej z usług, o których mowa w pkt 2-8, w cenie proponowanej przez Usługodawcę na stronach Serwisu;
  10. pakiecie indywidualnym – należy przez to rozumieć pakiet z liczbą odtworzeń, wyświetleń, odnośników, ocen, komentarzy lub fanów oraz cenie ustalanych indywidualnie z Klientem;
  11. plikach cookie – należy przez to rozumieć pliki, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową, używane do pomocy Klientom w korzystaniu z usług.

  II Zakres oferowanych usług

  § 5. 1. W ramach Serwisu Usługodawca kieruje do Klienta zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie następujących usług:

  1. promocji youtube;
  2. promocji facebook;
  3. promocji myspace;
  4. promocji video;
  5. promocji strony WWW;
  6. promocji social bookmarking;
  7. promocji SoundClick.

  2. W celu złożenia oferty kupna usług, o których mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do:

  1. podania adresu URL strony internetowej, w odniesieniu do której usługa ma być świadczona oraz;
  2. uiszczenie opłaty za wybrane pakiety usług, w sposób określony w § 7.

  3. Usługodawca potwierdza Klientowi złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy o świadczenie usługi niezwłocznie po spełnień przez niego przesłanek, o których mowa w ust. 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesłane zostanie na adres poczty elektronicznej Klienta przypisany do jego konta w systemie PayPal.

  4. Świadczenie usług określonych w ust. 1 rozpoczyna się najpóźniej po upływie 24 godzin od chwili złożenia zamówienia i dokonania płatności za usługę w sposób określony w § 7 Regulaminu.

  III Płatności

  § 6. 1. Świadczenie usług, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszego Regulaminu jest odpłatne.

  2. Cena za usługę uzależniona jest od pakietu zamówionego w ramach usługi przez Klienta.

  3. Cena za poszczególne usługi i dostępne w ramach tych usług pakiety, przedstawiona jest na stronach Serwisu.

  4. Możliwe jest przedstawienie przez Klienta ofert cenowych za pakiety indywidualne. W tym celu Klient powinien skontaktować się Usługodawcą przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.youtubeviews.pl/kontakt/.

  § 7. 1. Uiszczenie należności za usługę może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem systemu PayPal.

  2. Korzystanie przez Użytkownika z usług systemu PayPal następuje zgodnie z regulaminami tego systemu, dostępnymi pod adresem internetowym https://cms.paypal.com/pl/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Legal_Hub_full&locale.x=pl_PL.

  IV INFormacja Handlowa

  § 8. 1. Po wyrażeniu zgody przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz dane adresowe podane przez Klienta przy dokonywaniu płatności mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej związanej ze świadczonymi usługami, a także przekazywane podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności w ramach tych usług.

  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, może stanowić jedno z postanowień umowy o świadczenie usługi.

  3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 może nastąpić również w dowolnym momencie po zawarciu umowy o świadczenie usługi.

  V Odpowiedzialność

  1. Usługodawca, w związku ze świadczeniem usług nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy,
   2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
   3. szkody powstałe w wyniku przerwy w dostępie do Serwisu,
   4. szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich będące konsekwencją okoliczności niezależnych od Usługodawcy,
   5. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu,
    w tym również w wyniku korzystania z Serwisu przy pomocy urządzeń i oprogramowania, które nie spełniają wymagań określonych w § 3 niniejszego Regulaminu,
   6. niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu braku dostępności strony internetowej o adresie URL podanym podczas zamawiania usługi.

   2. Strony całkowicie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi.

   VI Reklamacje

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie Klient może składać za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Serwisu lub na adres poczty elektronicznej sales@youtubeviews.pl, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

    2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób określony w ust. 1.

    3. Ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę następuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, chyba że uzgodniono inny sposób odpowiedzi na reklamację.

    VII Zmiany Regulaminu

    1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.

     2. W przypadku dokonania zmian Klienci Serwisu zostaną o nich powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

     3. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

     4. Do świadczenia usług zamówionych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zamówienia usługi.

     X Postanowienia końcowe

     1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem www.youtubeviews.pl/regulamin

     2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29/05/2012.